Polska
Germany


Pacjenci z obrzękiem limfatycznym mogą uzyskać dofinansowanie na wyroby kompresyjne zlecone do leczenia obrzęku limfatycznego. JOBST® Elvarex® to linia wyrobów płaskodzianych stosowanych w terapii obrzęków rąk, dłoni, a także nóg. Wykonywane są na zlecenie, co oznacza, że każdy produkt jest produkowany na postawie indywidulanie pobranych pomiarów. Metka wyrobu ma imię i nazwisko pacjenta, a nie oznaczenia dotyczące rozmiaru czy długości.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych do leczenia obrzęków limfatycznych: rękawów lub nogawic płaskodzianych.

Dofinansowanie wyrobu można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  • lekarza rehabilitacji,
  • lekarza  rehabilitacji medycznej,
  • lekarza rehabilitacji ogólnej,
  • lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
  • lekarza angiologa,
  • lekarza chirurga naczyniowego lub
  • lekarza spełniającego wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej relizowanych w warunkach domowych.
Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Zlecenie ważne jest bezterminowo.

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ prawa do refundacji, pacjent z dowolnego miejsca w Polsce może zgłosić się do Centrum Flebologii i zamówić refundowane wyroby płaskodziane do leczenia obrzęku.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie. Podaje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia (link do tego Rozporządzenia zmaieściliśmy na dole artykułu). 

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia:
  • rękaw - limit - 400 zł. na rok na jedną kończynę, dofinansowanie NFZ 70%, czyli 280 zł. na jedną kończynę ,
  • nogawica - limit - 700 zł. na rok na jedną kończynę, dofinansowanie NFZ 70%, czyli 560 zł. na jedną kończynę.
Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Wyroby płaskodziane mogą być realizowane po zakończeniu I Fazy Terapii Przeciwzastoinowej, kiedy obrzęk jest maksymalnie zredukowany i ustablilizowany.

Na stronie https://kompresjoterapia.pl/ znajdziecie Państwo ofertę wyrobów JOBST® Elvarex®.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 19.30. Dobór i pomiar wyrobu trawa około pół godziny. Prosimy o umówienie terminu pod nr telefonu 801 0 111 70 (22 671 71 67)


Podstawy prawne refundacji:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/